Kirjallisuutta

Suomenkielistä kirjallisuutta

Bourne, Edmund J. Vapaaksi ahdistuksesta, työkirja paniikista ja peloista kärsiville. Rikurex 1999.

Foa E. B. & Wilson, R. Kerrasta poikki. Vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. Lyhytterapia-instituutti, Helsinki 1996.

Hakanen A & Kokko A-M (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön – Kognitiivis-kostruktiivista psykoterapiaa teoriassa ja käytännössä. Jyväskylä: Jyväskylän koulutuskeskus, 2007.

Holmberg, N. (1998) Kognitiivisen terapian työtapoja. Päihdehuollon koulutusaineistosarja n:o 9. Järvenpää. **

Holmberg, N. (2000) Kognitiivinen terapia ja persoonallisuushäiriöt. Päihdehuollon koulutusaineistosarja n:o 10. Järvenpää. **

Holmberg Nils: Huumausaineongelmaisen korvaushoitopotilaan kognitiivinen perheterapia. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 41, Helsinki 2002.(tilaukset ks.http://www.a-klinikka.fi/)

Holmberg Nils (toim.) Kognitiivinen pari- ja perheterapia. Järvenpään sosiaalisairaalan koulutusaineistosarjan julkaisuja nro 11. Järvenpää 2002.(tilaukset Järvenpään sosiaalisairaala)

Karlsson Hasse, Koivisto Maaria, Nikkilä Heikki ja Stenberg  Jan-Henrytoim.: Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito. Duodecim 2009

Karila I. & Kokko A-M. Krooninen Masennus –mitä on tehtävissä. Helsinki. Edita. 2008.

Kivinen P. Psykoottisen kokemuksen avautuminen. Näkökohtia skitsofreniapotilaan kognitiivisesta terapiasta. Argumentteja 1/1999.Mielenterveyden Keskusliitto.

Kuusinen K-L. (toim) Kognitiivinen psykoterapia ja kiintymyssuhdeteoria. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisu 4, Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 2000.

Kähkönen S, Karila I ja Holmberg N (toim.). Kognitiivinen psykoterapia 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim, 2008

Kähkönen-Karila-Holmberg(toim.) Kognitiivinen psykoterapia, Helsinki: Duodecim 2001*

Laaksonen Ritva, Heikkilä Liisa Matka masennuksesta minuuteen. Kirjapaja Oy 2001

Niemi P. Paniikkihäiriön kognitiivis-behavioraaliset psykoterapiat. Kirjassa Paniikkihäiriö.        Konsensuskokous 6.-8.11.2000. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, Vammala 2000.

Seligman, Martin E.P. Optimistin käsikirja. Otava, 1992.

Tiuraniemi, J. Psykoterapia vastavuoroisena prosessina. Turun yliopiston psykologian tutkimuksia 96, Turku 1993.

Toskala A. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia: uudet kehityslinjat ja sovellukset. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 25, Jyväskylä 1996.

Toskala A. Pelot ja niiden voittaminen. Writers’ house, 1997.

Toskala A. Kognitiivisen psykoterapian teoreettisia perusteita ja sovelluksia. Jyväskylän koulutuskeskus, 1999.

Toskala A. Kognitiivinen näkökulma paniikkihäiriöön. Kirjassa:Paniikkihäiriö. Konsensuskokous 6.-8.11.2000. Suomalainen Lääkäriseura uodecim ja Suomen Akatemia, Vammala 2000.

*Kognitiivinen psykoterapia -kirjaa voi tilata Duodecimista puh. 09-61885408 tai 09-618851 sekä fax. 09-61885400

Englanninkielistä kirjallisuutta

Beck A. T. Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press, New York, 1976.

Beck A.T., Emery, G. & Greenberg, R.L. Anxiety disorders and phobias: a cognitive perspective. Basic Books, New York, 1985.

Beck A.T., Freeman, A. and Ass. Cognitive therapy of personality disorders. The Guilford Press, New York, London 1990.

Beck J.S. Cognitive therapy: Basics and beyond. Guilford Press, New York 1995

Beck, A.T., Rush, J.A., Shaw, B.F. & Emery G. Cognitive therapy of depression. John Wiley, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, 1979.

Clark, D.M. & Fairburn, C.G. (toim.) Science and practice of cognitive behaviour therapy. Oxford University Press. 1997.

Clark, D.M. & Salkovskis, P.M. Cognitive therapy with panic and hypochondriasis. Pergamon Press, Oxford 1991.

Crittenden, P.M. Attachment and psychopathology. Kirjassa: S.

Goldberg,Muir & J. Kerr: Attachment theory. Analytic Press 1995.

Dominic H. Lam, Steven H.Jones, Peter Hayward, Jennifer Bright:Cognitive Therapy for Bipolar Disorder.  Wiley,1999.

Dryden W. Rational-emotive counselling in action. Sage Publications, London, 1990.

Greenberg L.S., Rice, L.N. and Elliot R. Facilitating emotional change. The moment-by-moment process. The Guilford Press, New York, London 1993.

Greenberg, L.S. & Paivio, S.C. Working with emotions in psychotherapy. Guilford, New York 1997.

Greenberger, D & Padesky, C A: Mind over Mood: A Cognitive treatment manual for clients. Guilford 1995.

Guidano V.F. The self in process. Toward a post-rationalist cognitive therapy. The Guilford Press, New York, London 1991.

Guidano, V.F. & Liotti, G. Cognitive processes and emotional disorders. The Guilford Press, New York, 1983.

Guidano, V.F. Complexity of the self. The Guilford Press, New York 1987.

Harter S. The construction of the self. A developmental perspective. The Guilford Press, 1999.

Hawton K, Salkovskis P M, Kirk J & Clark D M (eds.) Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems. Practical guide. Oxford University Press, Oxford 1989.

Holmes, J. (1993) John Bolwby & Attachment theory. London: Routledge.

Horowitz, M.J. (ed) Person schemas and maladaptive interpersonal patterns. The University of Chicago Press, Chicago 1991.

Kingdon, D.G. & Turkington, D. Cognitive behavioral therapy of schizophrenia, The Guilford Press, New York 1994.

Layden M A, Newman C F, Freeman A. & Byers Morse S . Cognitive therapy of borderline personality disorder. Allyn and Bacon, Boston 1993.

Linehan M.M. Cognitive -behavioral treatment of borderline personality disorder. Guilford, 1993. (tähän myös manuaali ja opetusvideo)

Mahoney M.J. (ed) Cognitive and constructive psychotherapies. Theory, research, and practice. Springer publishing company, New York 1995.

Padesky C A & Greenberger D. Clinician’s guide to mind over mood. The Guilford Press, New York, 1995.

Perris, C. & McGorry P.D. Cognitive psychotherapy of psychotic and personality disorders. Handbook of theory and practice. Wiley, New York 1998.

Powers M. & Dalgleish T. Cognition and emotion. From order to disorder. Psychology Press. 1997.

Ryle A. Cognitive analytic therapy: active participation in change. Wiley, Chichester 1990.

Safran J.D. & Muran, J.C. Negotiating the Therapeutic Alliance. A Relational Treatment Guide. The Guilford Press. New York 2000.

Safran J.D. & Segal, Z.V. Interpersonal process in cognitive therapyBasic Books, New York 1990

Safran, J.D. Widening the scope of cognitive therapy. The therapeutic, emotion and the process of change. Jason Aronson, London 1998.

Salkovskis P M. (ed.) Frontiers of cognitive therapy. The Guilford Press, New York 1996.

Sanders D. Counselling for psychosomatic problems. Sade Publications, London 1996.

Taylor, G J, Bagby M R & Parker J Dorders of affect regulation. Cambridge University Press, Cambridge 1997.

Wells, A. Cognitive therapy of anxiety disorders. Wiley 1997.

Wills F & Sanders D. Cognitive therapy. Transforming the image. The Sage Publications, London 1997.

Young, J.E. Cognitive therapy for personality disorders: a schema-focused approach. Professional Resourse Press, Sarasota, Florida1994.

Ruotsinkielistä kirjallisuutta

Anna Kåver & Åsa Nilsonne: Dialektisk beteendeterapi vid emotionell instabil personlighetsstörning.  Natur och Kultur 2002.

Astrid Palm Beskow, Jan Beskow & Maria Teresa Miro’: Kognitiv psykoterapi och medvetenhetsutvecling. Om att leva i konvivialitet. Center för Kognitiv psykoterapi och utbildning, Göteborg 2001.

Beck A. T. Bara kärlek räcker inte. Natur och Kultur 1990

Freeman A., Pretzer J., Fleming B. & Simon K. Kognitiv psykoterapi i klinisk tillämpning. Pilgrim Press 1994

Giacomo d´Elia:Kognitiv psykoterapi. Ett samarbetsprojekt med patienten. SfpH 2000.

Holmberg N. Identifikationsprocesser och behandling av alkoholproblem. Helsingfors Universitet: socialpsykologiska institutionens rapportserie 1/1995

Holmberg N. Flickan från Ibiza. Sokratisk dialog med kvinnlig missbrukare. Nordisk Alkohol- och narkotikatidskrift 17 (3): 187-201, 2000

Holmberg N. (1995) Öppna landskap. Om missbruk och finsk frihetslängtan. Nordisk Alkoholtidskrift 12 (3): 132-139

Holmberg N. (1996) I våra kvarter. Missbruk och kulturella föreställningar. Nordisk Alkoholtidskrift 13 (3): 142-149

Holmberg N. (1997) Sociala identifikationer och behandling av alkoholproblem. Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift (1) 21-30

Kåver A. Social fobi. Cura 1999

Mörch M., Rosenberg N. & Elsass P. Kognitiva behandlingsformer. Natur och Kultur 1996

Palm A., Andersson C., Freeman A., Juhela P. & Palm U.Kognitivt förhållningssätt. Natur och Kultur 1994

Perris C.Ett band för livet. Bowlbys anknytningteori och psykoterapi. Natur och Kultur 1996

Perris C. & Perris H.Personlighetsstörningar. Uppkomst och behandling i ett utvecklingspsykopatologiskt perspektiv. Natur och Kultur 1998

Perris C. & Linge E. När cirkeln fullbordas. Natur och Kultur 2000