Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapia­muotoja.

Näillä on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat.

Mitä kognitiivinen psykoterapia on?

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapiamuotoja. Näillä on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat.

Keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja. Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaankin hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, esimerkiksi altistusta.

kopsy_etusivu

Kognitiivinen psykoterapia on tavoitteellista yhdessä tutkimista

Kognitiivisessa psykoterapiassa tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja sitten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus.

Terapiassa asiakas ja terapeutti tutkivat asiakkaan ongelmallista kokemusta lähtien usein liikkeelle jostakin tietystä arkielämän konkreettisesta tilanteesta. Miten ongelmallinen kokemus laukeaa? Mitä tunteita asiakas silloin kokee? Mitä hän ajattelee? Millaisia mielikuvia hänellä on mielessään? Aktivoituuko jokin uskomus? Millaisia toimintayllykkeitä hänellä on? Millaisten turva- tai selviytymiskeinojen avulla hän yrittää tulla toimeen?  Miten hän käyttäytyy? Mitkä ovat käyttäytymisen seuraukset? Asiakas ja terapeutti pyrkivät tunnistamaan ja ymmärtämään, miten nämä kokemuksen eri puolet liittyvät  toisiinsa ja vaikuttavat toinen toisiinsa aiheuttaen psyykkistä huonovointisuutta.

Kognitiivinen psykoterapia on yhteispeliä, jossa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Terapeutti perehdyttää asiakkaan valitun hoitomuodon tapaan ymmärtää psyykkisiä vaikeuksia sekä terapian peruskäsitteisiin ja työtapoihin. Näin asiakas ja terapeutti pystyvät tekemään mahdollisimman tasavertaista yhteistyötä. Terapeutti on kuin asiakkaan myötäelävä rinnalla kulkija, joka erityisesti kyselemällä ja yhdessä harjoitellen auttaa asiakasta löytämään joustavampia toimintatapoja ja siten voimaan paremmin.

Lue lisää

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon menetelmä osana kognitiivista psykoterapiaa

Hyväksyvällä tietoisella läsnäololla (mindfulness) tarkoitetaan sitä, että ihminen on läsnä nykyhetkessä, suuntaa tarkkaavaisuutensa käsillä olevaan hetkeen ystävällismielisellä tavalla. Kyse on siten sekä tarkkaavaisuuden tietoisesta kohdistamisesta että myötätuntoisesta suhtautumistavasta siihen, mitä hän havaitsee (esimerkiksi tapahtumat tai tunteet). Tämä alun perin buddhalaisesta traditiosta ja meditaatiosta peräisin oleva lähestymistapa on viime vuosina löytänyt tiensä osaksi monia psykoterapioita. Psykoterapiassa tietoinen läsnäolo mielletään mieluummin asennoitumiseksi ja taidoksi kuin uskonnoksi tai edes varsinaiseksi meditaatioksi.

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon taitojen harjoittelua voi sisältyä lähes minkä tahansa psykologisen ongelman hoitoon, jos asiakas pitää tällaisesta lähestymistavasta. Tietoisen läsnäolon menetelmää on sovellettu esimerkiksi toistuvan masennuksen, ahdistuksen, pakko-oireiden, epävakaan persoonallisuuden, traumojen ja tarkkaavaisuushäiriön hoidossa. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo muodostaa joidenkin terapiasovellutusten, kuten tietoiseen läsnäoloon pohjaavan toistuvan masennuksen kognitiivisen psykoterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian peruskiven.

Lue lisää

Kognitiivinen psykoterapia on tutkimuksissa todettu tehokkaaksi

Kognitiivinen psykoterapia on teorianmuodostuksessaan aina nopeasti ottanut huomioon tieteellisen perustutkimuksen merkittävät tutkimustulokset ja omaksunut ne omien selitysmalliensa taustaksi. Lisäksi kognitiivisen psykoterapian eri sovelluksia on tutkittu paljon, ja ne on tutkimuksissa havaittu hyödyllisiksi ahdistus- ja masennusoireista kärsivien ja monien muiden häiriöiden hoidossa. Omat sovelluksensa on kehitetty mm. psykoosisairauksien, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, pakko-oireisen häiriön, pitkäkestoisen ja toistuvan masennuksen, traumojen, joidenkin persoonallisuushäiriöiden, psykosomaattisten oireiden, riippuvuusongelmien ja unihäiriöiden hoitoon sekä erilaisiin erityiskysymyksiin kuten ikääntyneiden hoitoon, kehitysvammaisten ja neurologisten sairauksien ja oireiden hoitoon.

kopsy_kuva (21)
kopsy_kuva (14)

Kognitiivinen psykoterapia voi olla lyhyttä tai pitkää.

Kognitiivinen psykoterapia kehitettiin alun perin lyhytterapiaksi. Joskus 6-8 tapaamista voi riittää muutoksen aikaansaamiseksi. Pitkä psykoterapia taas voi kestää useampia vuosia.

Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti tapaavat yleensä kerran tai kahdesti viikossa. Terapiaistunto kestää tavallisesti 45-50 minuuttia kerrallaan.

Lue lisää kognitiivisesta psykoterapiasta: