Tietosuojaseloste

Tämä on Kognitiivisen Psykoterapian yhdistyksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.4.2018. Viimeisin muutos 30.4.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys ry,
c/o Merja Metsäntähti
Jussintie 3, 37800 Akaa
toimisto@kognitiivinenpsykoterapia.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavaltuutettu Paula Partanen, toimisto@kognitiivinenpsykoterapia.fi

3. Rekisterin nimi

Kognitiivisen Psykoterapian Yhdistyksen jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

Dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöllinen ja yksiselitteinen henkilöiden suostumus, joka perustuu jäsenyyteen.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja tiedotus yhdistyksen jäsenille.  Luvan antaneet yhdistyksen jäsenet voivat itse liittää sähköpostiosoitteensa kautta itsensä yhdistyksen julkiseen terapeuttihakuun, joka on tehty Minduu Oy:n pohjalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, jäsenyyden laatu (varsinainen-, kannattaja-, kunniajäsen), terapeuttipätevyys (kognitiivinen psykoterapeutti, kouluttaja- tai vet-terapeutti, seniorikouluttajaterapeutti), puhelinnumero, sähköpostiosoite), jäsenmaksutiedot. Kaikki henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä ja/tai terapeuttihausta, jos jäsen eroaa/ hänet erotetaan yhdistyksestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta heidän jäseneksi liittymisensä yhteydessä antamistaan www-lomaketiedoista, joita he voivat tarvitessa päivittää rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista terapeuttihaussa siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien (Flow-members ja Minduu) avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimien laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle, joka pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).