Kognitiivinen pari- ja perheterapia

Kognitiivisessa pari- ja perheterapiassa hyödynnetään kognitiivisen psykoterapian teoriaa ja työmenetelmiä, joiden avulla tutkitaan ja muokataan kumppaneiden ja/tai perheenjäsenten  keskinäistä vuorovaikutusta ja tapaa reagoida ja antaa merkityksiä suhteessa toisiinsa ja autetaan perhettä sen ongelmanratkaisuissa ja vuorovaikutuksessa.

Kognitiivis-behavioraalinen perheterapia

Kognitiivis-behavioraalinen perheterapia on eri terapiasuuntauksia integroiva työskentelytapa, joka yhdistää esimerkiksi systeemiseen tai muuhun perheterapian suuntaukseen kognitiivis-behavioraalisia tekniikoita ja menetelmiä. Sitä on alkujaan sovellettu lasten ja vanhempien vuorovaikutuksen tukemiseen ja erityisesti käytöshäiriöisten lasten hoitoon. Perheterapian alussa tutkitaan esim. kunkin perheenjäsenen negatiivisia, automaattisia ajatuksia ja ydinuskomuksia, joiden varassa yksilöt tulkitsevat toisiansa ja jotka tuottavat ongelmallista vuorovaikutusta, hankalia tunteita ja käyttäytymistä. Kunkin perheenjäsenen kuvauksesta ja havainnoista perheestä muodostetaan yhteinen käsitteellistäminen siitä, mitä ongelmaa yhdessä lähdetään työstämään. Behavioraaliset tekniikat voivat pitää sisällään kommunikaation opettelua, ongelmanratkaisutaitoja ja perheenjäsenten käyttäytymisen muokkaamista positiivisempaan suuntaan sekä vanhemmuuden taitojen opettelua. Kognitiiviset työskentelytavat pitävät sisällään esim. vaihtoehtoisten ajatusten ja toimintatapojen muokkaamista. Kognitiivis-behavioraalisella perheterapialla tavoitellaan joustavampaa ja tyydyttävämpää emotionaalista kokemusta ja parempaa vuorovaikusta ja läheisyyttä perheenjäsenten välillä.

Lue enemmän

Kognitiivinen pariterapia

Kognitiivinen pariterapia on lähtenyt liikkeelle kognitiivis-behavioraalisesta suuntauksesta, joka on edelleen yksi tutkituimmista pariterapiamuodoista tunnekeskeisen pariterapian ohella. Kognitiivis-behavioraalisen pariterapian lähtökohtana on parin ongelmien huolellinen käsitteellistäminen ja sen pohjalta parin kanssa yhteistyössä tehdyt tavoitteet. Työmenetelminä käytetään esim. psykoedukaatiota, ongelmanratkaisukeinojen oppimista sekä negatiivisen vuorovaikutuksen muuttamista. Kognitiivisten psykoterapiamenetelmien pohjalta pariterapiassa voidaan työstää lisäksi yksilön automaattisia ajatuksia, uskomuksia, standardeja  ja skeemoja, jotka aiheuttavat ongelmia parisuhteelle.  Myöhemmin kognitiivisen pariterapian työmenetelmiin on otettu mukaan laajemmin parin historia, sosiaalisen tuen merkitys, ympäristöön liittyvät asiat sekä parin väliset tunnekysymykset, kuten läheisyys ja intimiteetti.  Yksilöiden tarpeiden ja toiveiden esilletuominen, primaari- ja sekundaaritunteiden tutkiminen ja turvallisen aikuisen kiintymyssuhteen tarve ovat keskeisenä tunnekeskeisessä pariterapiassa, joka on tällä hetkellä erittäin käytetty pariterapiamenetelmä ja sopii hyvin kognitiiviseen pariterapiaan. Dialektista käyttäytymisterapiaa voidaan käyttää pareilla, joilla on vaikeita tunteiden säätelyn ongelmia. Kognitiivinen paripsykoterapia on integratiivista ja se voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Parityöskentelyä voidaan käyttää apuna myös tukemassa yksilöpsykoterapiaa esim. masennus- ja ahdistuneisuushäiriöissä.

Lue enemmän