Ajankohtaista

YHDISTYKSEN VUODEN 2017 MATKA-APURAHAT HAUSSA

Yhdistys myöntää jäsenilleen kolme 750 euron matka- apurahaa. Apurahaa voi hakea ulkomailla tapahtuvaan kognitiivisen psykoterapian alankongressiin osallistumiseen tai muuhun ansiokkaaseen toimintaan liittyvän matkan kustannuksiin.

Etusija annetaan joko psykoterapeuttikoulutuksessa olevalle tai yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olevalle. Kongressiesitys luetaan hakijalle eduksi. Koska tulevan vuoden kongressiesitykset hyväksyttäneen myöhemmin kuin apurahan hakuaika menee umpeen, hakemukseen on hyvä liittää abstraktiluonnos/suunnitelma mahdollisesta esityksestä. Koulutuksessa olevalta apurahan hakijalta toivotaan koulutuksen johtajan tai työnohjaajan suositusta.

Matka-apurahan saajalta edellytetään, että hän kirjoittaa kongressista raportin tai artikkelin, joka julkaistaan yhdistyksen KOPSU-lehdessä. Stipendi maksetaan, kun artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi.

Kevään ja kesän aikana järjestetyistä kongresseista artikkelin on oltava lähettynä KOPSU-lehden toimitukselle 15.10.2017 mennessä ja syksyn kongresseista puolestaan 31.1.2018 mennessä ,muuten apuraha raukeaa. Lisäksi edellytetään, että apurahanhakija on maksanut jäsenmaksunsa.

Vuoden 2017 apurahaa koskevat vapaamuotoisesti perustellut hakemukset voi toimittaa yhdistyksenhallituksen sihteeri Minna Koskiselle (minna.koskinen@fimnet.fi) 15.2.2017 mennessä.

Minna Koskinen, hallituksen sihteeri

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry;n SOTE -kannanotto ja kehotus allekirjoittaa kuntoutuspsykoterapia

http://www.adressit.com/kuntoutuspsykoterapia

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry;n kannanotto sosiaali- ja terveysministerille ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle SOTE-uudistuksesta on vaikea lausua kantoja kun asia on kovin keskeneräinen. Toisaalta on tärkeä tuoda näkökohtia esille silloin kun asioita valmistellaan. Siksi haluamme keskeneräisyyden uhallakin todeta seuraavat seikat:

* Kelan kuntoutuspsykoterapian tarkoitus on työ- tai opiskelukyvyn palauttaminen tai ylläpitäminen. Tämä on järkevä kohdennus psykoterapialle. Kelan kuntoutuspsykoterapia tuottaa tuloksia, mutta toki siinä on myös kehittämisen varaa, jotta väestön psykoterapeuttiset tarpeet kohdattaisiin tutkituilla ja vaikuttaviksi osoittautuneilla hoidoilla. Kuntoutuspsykoterapiajärjestelmän toiminnan ja alueellisen tasa-arvon turvaaminen sekä hoidon vaikuttavuuden järjestelmällinen seuraaminen puoltavat kuntoutuspsykoterapioiden pitämistä jatkossakin Kelan hoidossa.

* On esitetty myös näkemyksiä siitä, että psykoterapiaa tulisi saada aikaistettua, nykyisin se tulee saataville psyykkisen sairastamisen suhteellisen pitkälle edenneessä vaiheessa ja aikaistaminen parantaisi terapiahoidon vaikuttavuutta. Tämä on totta ja edellyttää matalan kynnyksen kohdennettujen, suhteellisen lyhyiden ja helposti saavutettavissa olevien terapiamuotojen kehittämistä. Tämän ei tule johtaa huolellisen tarveharkintaan perustuvan pitkän psykoterapian tarjonnan heikentämiseen. Varhaisemman vaiheen palvelujen kehittäminen on nähtävä kuntoutuspsykoterapiaa täydentävänä ja myös varsinaisen kuntoutuspsykoterapian tarvetta vähentävänä matalan kynnyksen palveluna, esimerkiksi lyhyinä fokusoituina hoitoina.

* SOTE -uudistuksen jälkeenkin tulee olla saatavilla sekä pitkiä että lyhyitä vaikuttavia psykoterapioita

* Psykoterapeuttikoulutusta tulee tukea taloudellisesti, se tulee muuttaa täydennyskoulutuksesta hintakatolliseksi erikoistumiskoulutukseksi

* Tunnemme myös huolta kilpailuttamisen massiivisesta käytöstä psykoterapiapalvelujen tuottajien valitsemisessa. Kilpailuttamisen tarkoitus on löytää palveluita jotka ovat sekä taloudellisesti edullisia että laadukkaita. Tarjouskilpailut suosivat helposti isoja palveluntuottajia, koska niillä on isommat resurssit tarjouskilpailujen edellyttämiin suhteellisen monimutkaisiin tarjousten valmistelu- ja laatimisprosesseihin. Psykoterapian harjoittaminen on korostetun henkilökohtaista työtä, jossa pienillä, yhden-kahden hengen palveluntuottajayksiköillä on luonteensa vuoksi potentiaalisia laatuetuja. Siksi on – yleisten työvoimapoliittisten syiden lisäksi – tarpeen turvata myös pienten yritysten ja yksityisten ammatinharjoittajien asemaa psykoterapiapalvelujen tuottamisessa.

Kehotamme jäseniämme allekirjoittamaan Kelan kuntoutuspsykoterapioiden säilyttämistä Kelan palveluina tukevan addressin verkko-osoitteessa www.adressit.com/kuntoutuspsykoterapia.

Helsingissä 2.12.2016

 

Printed from: http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/ .
© Sara Gilbert 2017.